1. pl
 2. cs
Grafika prezentuje logo biblioteki.

§1

 1. Z filii Biblioteki Publicznej w Skoczowie może korzystać każdy zainteresowany.

 2. Korzystanie z księgozbioru filii jest bezpłatne.

 3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
  a) okazać dowód osobisty (osoby pełnoletnie) lub legitymację szkolną.
  b) na karcie zapisu zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminów biblioteki.

 4. Dzieci w wieku szkolnym i młodzież do lat 18, po zapoznaniu się z regulaminem, własnoręcznie podpisują zobowiązanie, które musi zostać również potwierdzone podpisem rodzica lub opiekuna prawnego.

 5. Za niepełnoletniego czytelnika do ukończenia edukacji przedszkolnej odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni (poręczający).

 6. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o wszelkich zmianach danych osobowych.

 7. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z wypożyczalni.

 8. Na terenie filii obowiązuje zakaz palenia tytoniu, wnoszenia posiłków i napojów oraz wprowadzania zwierząt.

 9. Dane osobowe czytelnika podlegają ścisłej ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

 

§2

 1. Wypożyczać można jednorazowo 5 woluminów. W wyjątkowych przypadkach bibliotekarz może wyrazić zgodę na wypożyczenie większej ilości woluminów.

 2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.

 3. Przed upływem tego czasu istnieje możliwość prolongaty wypożyczonych książek, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników. Prośba o prolongatę powinna być zgłaszana osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną najpóźniej w dniu upływu terminu zwrotu książek.

 4. Biblioteka może zażądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust. 2 i 3, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.

 5. Na prośbę czytelnika biblioteka może zarezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników. Zamówienie jest ważne 4 dni od dnia zwrotu książki. W momencie zwrotu książki przechodzi ona do pierwszej oczekującej osoby.

 6. Z księgozbioru podręcznego korzysta się tylko na miejscu.

 7. Czasopisma udostępniane są tylko na miejscu. W szczególnych przypadkach bibliotekarz, za zgodą dyrektora biblioteki, może wypożyczyć dane czasopismo na okres nie dłuższy niż 2 tygodnie.

 8. Książki wypożyczane oraz zwroty książek wypożyczonych czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza.

 9. Biblioteka, na prośbę czytelnika, udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, baz danych oraz wydawnictw informacyjnych.

 

§3

 1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w §2 ust. 2 i 3 biblioteka pobiera opłaty od woluminu za każdy dzień po terminie zwrotu. Wysokość opłaty reguluje cennik wprowadzony Zarządzeniem nr 9/2020 Dyrektora Biblioteki Publicznej w Skoczowie z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Publicznej w Skoczowie.

 2. Czytelnik, do którego biblioteka wysyła upomnienie w sprawie zwrotu książek, pokrywa koszty pisemnego upomnienia przesłanego listem zwykłym lub poleconym w wysokości określonej w cenniku.

 3. Jeżeli czytelnik, mimo upomnień wysłanych przez bibliotekę, odmawia zwrotu książki lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka może dochodzić swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 4. Z opłaty za przetrzymywanie książek są zwolnione osoby po 70. roku życia.

 5. W uzasadnionych przypadkach, biorąc pod uwagę m.in. sytuację życiową, rodzinną lub materialną danego czytelnika, albo czynniki zewnętrzne, w tym mające znamiona tzw. siły wyższej, dyżurujący bibliotekarz może odstąpić od pobrania opłaty za nieterminowy zwrot książek.

 

§4

 1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną. Powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem, a zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.

 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. W przypadku, gdy czytelnik jest niepełnoletni, za szkody odpowiada jego rodzic lub opiekun prawny. Wysokość odszkodowania ustala dyrektor biblioteki w zależności od aktualnej wartości książki na rynku i stopnia jej uszkodzenia. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie. Czytelnik może, za zgodą dyrektora biblioteki, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej inną książkę, nie mniejszej wartości oraz wydaną najpóźniej w poprzednim roku kalendarzowym, przydatną w księgozbiorze biblioteki.

 3. Stopień zużycia książki nie ma wpływu na zmniejszenie wysokości odszkodowania.

 

§5

 1. Z komputerów przeznaczonych dla czytelników, znajdujących się w filii, mogą korzystać czytelnicy od 10 roku życia.

 2. W przypadku korzystania z pracowni przez dzieci młodsze niż 10 lat, wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, albo jego obecność w pracowni podczas trwania sesji.

 3. Czytelnik zamierzający korzystać z komputera zobowiązany jest do okazania karty bibliotecznej.

 4. Korzystanie z komputerów znajdujących się w filii oraz Internetu jest bezpłatne, z zastrzeżeniem usług, o których mowa w art. 5, w godzinach pracy filii – za wyjątkiem godzin, w których w filii odbywają się zajęcia, lekcje, warsztaty lub spotkania.

 5. Czytelnik ponosi koszty wydruku komputerowego, skanowania oraz ksero w wysokości określonej w cenniku stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 9/2020 Dyrektora Biblioteki Publicznej w Skoczowie z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Publicznej w Skoczowie.

 6. Czytelnik korzysta z komputera i sprzętu wskazanego przez bibliotekarza. W przypadku, gdy wszystkie komputery są zajęte, należy poczekać na swoją kolej.

 7. Bibliotekarz, na życzenie czytelnika i w miarę możliwości, udziela instrukcji wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu. Poszukiwania prowadzi samodzielnie czytelnik.

 8. Internet w filii przeznaczony jest priorytetowo do celów informacyjno-edukacyjnych.

 9. Indywidualna sesja może trwać maksymalnie 1 godzinę. Istnieje możliwość jej przedłużenia, o ile nie będzie innych czytelników oczekujących na dostęp do komputera.

 10. Czytelnik ma prawo do:
  a) korzystania z Internetu,
  b) pracy z programami zainstalowanymi na stanowiskach komputerowych,
  c) zapisywania wyników poszukiwań wyłącznie na własnych nośnikach,
  d) korzystania na miejscu z wydawnictw multimedialnych dostępnych w bibliotece,
  e) kopiowania części danych w formie wydruku, o ile nie jest to sprzeczne z prawem autorskim i przy zastrzeżeniu §5 art. 5 regulaminu.

 11. Czytelnik ma obowiązek dbania o powierzony mu sprzęt.

 12. Po zakończeniu pracy z komputerem, czytelnik zobowiązany jest zostawić go w konfiguracji zastanej.

 13. Po zakończeniu korzystania z pozostałego sprzętu znajdującego się w filii, czytelnik jest zobowiązany zwrócić go bibliotekarzowi w stanie zastanym.

 14. Bibliotekarz ma prawo kontrolować:
  a) strony internetowe przeglądane przez czytelnika,
  b) czynności wykonywane przez czytelnika na komputerze,
  c) sposób korzystania z pozostałego sprzętu znajdującego się w pracowni.

 15. Czytelnikowi zabrania się:
  a) podejmowania wszelkich działań powodujących dewastację lub uszkodzenie komputera lub sprzętu znajdującego się w filii,
  b) przeglądania w Internecie treści pornograficznych, propagujących przemoc i treści obraźliwe lub treści zabronionych prawem,
  c) wykorzystywania komputera lub sprzętu znajdującego się w filii do czynności niezgodnych z prawem,
  d) samowolnego instalowania na komputerach filii jakiegokolwiek oprogramowania,
  e) wprowadzania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych komputerów oraz pozostałego sprzętu znajdującego się w filii,
  f) przyłączania, odłączania lub przełączania urządzeń w zestawach komputerowych bez wiedzy i zgody bibliotekarza (np. klawiatura, mysz, monitor),
  g) łamania zabezpieczeń systemu,
  h) samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania, urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych lub pozostałego sprzętu znajdującego się w filii,
  i) samowolnego wynoszenia sprzętu znajdującego się w filii poza jej teren.

 16. Czytelnik ma obowiązek poinformować bibliotekarza o wszelkich uszkodzeniach sprzętu i systemu w momencie ich zauważenia.

 17. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu będącego na stanie filii odpowiada czytelnik. W przypadku, gdy czytelnik jest niepełnoletni, za szkody odpowiada jego rodzic lub opiekun prawny. Wysokość odszkodowania ustala dyrektor biblioteki w zależności od rodzaju szkody oraz aktualnej wartości rynkowej uszkodzonego sprzętu lub wartości naprawy.

 18. Stopień zużycia sprzętu znajdującego się w filii nie ma wpływu na zmniejszenie wysokości odszkodowania.

 19. W przypadku, gdy czytelnik odmawia uregulowania kwoty za wynikłą z jego winy szkodę, biblioteka może dochodzić swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa, w tym na drodze sądowej.

 

§6

Skargi i wnioski czytelnicy mogą kierować do dyrektora biblioteki.

 

§7

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.

 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG FILII BIBLIOTEKI

Biblioteka Publiczna w Skoczowie

ul. Mickiewicza 9, 43-430 Skoczów,

tel.: +48 33 853 34 25

e-mail: biblioteka@bp.skoczow.pl

© 2020 Biblioteka Publiczna w Skoczowie