1. pl
 2. cs
Grafika prezentuje logo biblioteki.

§1

 1. Z Czytelni książek i czasopism centrali Biblioteki Publicznej w Skoczowie może korzystać każdy zainteresowany.

 2. Korzystanie z Czytelni jest bezpłatne.

 3. Czytelnik zobowiązany jest wpisać się do zeszytu obecności.

 4. Wierzchnie okrycie, teczkę lub torbę należy pozostawić w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.

 5. Miejsca w Czytelni zajmuje się dowolnie. W przypadku, gdy wszystkie miejsca są zajęte, należy poczekać na swoją kolej.

 6. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z Czytelni.

 7. W Czytelni obowiązuje zakaz palenia tytoniu, wnoszenia posiłków i napojów oraz wprowadzania zwierząt.

 8. Dane osobowe czytelnika podlegają ścisłej ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

 

§2

 1. W Czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego, z innych zbiorów biblioteki oraz z książek sprowadzonych w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych, a także z własnych materiałów.

 2. Zbiory Czytelni udostępniane są na miejscu. W szczególnych wypadkach bibliotekarz, za zgodą dyrektora biblioteki, może wypożyczyć pozycję będącą na stanie Czytelni na zewnątrz.

 3. Przyniesione ze sobą książki lub czasopisma czytelnik jest zobowiązany zgłosić u dyżurującego bibliotekarza.

 4. Z księgozbioru Czytelni korzysta się za pośrednictwem bibliotekarza.

 5. Z czasopism bieżących czytelnik korzysta bez pośrednictwa bibliotekarza, jednak zobowiązany jest do zgłaszania bibliotekarzowi czytanych tytułów.

 6. Jeżeli czytelnik zamierza w następnych dniach korzystać z pozycji dostarczonych spoza księgozbioru Czytelni, bibliotekarz może je zatrzymać w Czytelni do dyspozycji czytelnika.

 7. Zamówione przez czytelnika materiały biblioteczne rezerwuje się w Czytelni na okres jednego tygodnia. Po tym terminie niewykorzystane egzemplarze są odkładane na półkę.

 8. Na prośbę czytelnika rezerwuje się książki, z których chwilowo korzysta ktoś inny.

 9. Wynoszenie z Czytelni materiałów bibliotecznych bez zgody bibliotekarza jest zabronione.

 10. Przed opuszczeniem Czytelni czytelnik jest zobowiązany do zwrotu książek i czasopism, z których korzystał.

 11. Bibliotekarz może udzielić informacji dotyczących zbiorów, doboru literatury na interesujący czytelnika temat, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w bibliotece.

 12. Czytelnik może wypożyczyć na okres 2 tygodni czasopisma oraz płyty CD i DVD stanowiące dodatek do czasopism (do 5 egzemplarzy). Bieżących czasopism, a także tygodników i dzienników, nie wypożycza się na zewnątrz.

 13. Ze zbiorów biblioteki można wykonać na miejscu odpłatnie kopie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wysokość opłat reguluje cennik usług bibliotecznych.

 

§3

 1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną. Powinien też zwrócić uwagę na stan książki lub czasopisma przed skorzystaniem z nich, a zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.

 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki lub czasopisma odpowiada czytelnik. W przypadku, gdy czytelnik jest niepełnoletni, za szkody odpowiada jego rodzic lub opiekun prawny. Wysokość odszkodowania ustala dyrektor biblioteki w zależności od aktualnej wartości książki lub czasopisma na rynku i stopnia ich uszkodzenia. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie. Czytelnik może, za zgodą dyrektora biblioteki, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej książkę lub czasopisma inną pozycję, nie mniejszej wartości oraz wydaną najpóźniej w poprzednim roku kalendarzowym, przydatną w księgozbiorze biblioteki.

 3. Stopień zużycia książki nie ma wpływu na zmniejszenie wysokości odszkodowania.

 

§4

Skargi i wnioski czytelnicy mogą kierować do dyrektora biblioteki.

 

§5

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.

 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG

CZYTELNI KSIĄŻEK I CZASOPISM CENTRALI BIBLIOTEKI

Biblioteka Publiczna w Skoczowie

ul. Mickiewicza 9, 43-430 Skoczów,

tel.: +48 33 853 34 25

e-mail: biblioteka@bp.skoczow.pl

© 2020 Biblioteka Publiczna w Skoczowie