1. pl
 2. cs
Grafika prezentuje logo biblioteki.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy, iż:

 

I. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna w Skoczowie z siedzibą przy ul. Mickiewicza 9, 43-430 Skoczów.

 

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 • pod adresem poczty elektronicznej: iod@bp.skoczow.pl,

 • pod nr telefonu 33 853-38-54 wew. 157,

 • pisemnie na adres siedziby Administratora.

 

III. INFORMACJA O WYMOGU DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych skutkuje odmową zapisu do Biblioteki lub brakiem możliwości korzystania z jej usług.

 

IV. CELE PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA

 • Dane będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, do którego wypełnienia jest zobowiązany administrator (art. 6 ust. 1 pkt c RODO) w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych i prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki oraz na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt a RODO) w celu powiadamiania o nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 • Podanie danych w celu powiadamiania o nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich jest dobrowolne.

 • Numer telefonu Czytelnika może być przetwarzany na podstawie zgody (dopuszczalna jest forma ustna) w następujących celach:a) powiadamiania o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych,b) powiadamiania o możliwości odbioru zamówionych i zarezerwowanych materiałów,c) wysyłania monitów oraz powiadomień.

 

V. KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Udostępnianie danych nie jest przewidywane, za wyjątkiem numeru telefonu, który za zgodą może być przekazany firmie zajmującej się wysyłką wiadomości SMS.

 

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Okres przechowywania danych wynosi:

 • Dla danych przetwarzanych w celu udostępniania i wypożyczania materiałów bibliotecznych, komunikowania się z Czytelnikiem oraz opracowywania statystyk – nie więcej niż 5 lat od końca roku, w którym Czytelnik ostatni raz korzystał z usług Biblioteki, pod warunkiem, że nie jest wobec niej zadłużony.

 • Dla danych przetwarzanych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych – do czasu przedawnienia roszczenia lub do zakończenia postępowania związanego z dochodzeniem roszczenia.

 • Dla danych przetwarzanych w celu dokumentowania prowadzonej działalności oraz informowania o niej – nie więcej niż 5 lat od dnia dokumentowanego wydarzenia, chyba że dane są przetwarzane w celach archiwalnych w interesie publicznym.

 • Dla danych przetwarzanych na podstawie zgody Czytelnika – do czasu wycofania tej zgody.

 

VII. PRZYSŁUGUJĄCE PANI/PANU PRAWA, W TYM PRAWO DO SPRZECIWU

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania. Zgoda może być w dowolnym momencie wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Biblioteka Publiczna w Skoczowie

ul. Mickiewicza 9, 43-430 Skoczów,

tel.: +48 33 853 34 25

e-mail: biblioteka@bp.skoczow.pl

© 2020 Biblioteka Publiczna w Skoczowie