1. pl
 2. cs
Grafika prezentuje logo biblioteki.

Biblioteka Publiczna w Skoczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bp.skoczow.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2016-06-04. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-13.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. 

 1. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego - mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 2. mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. jest zaprojektowana z zachowaniem zasady kontrastu tekstu do tła,
 2. posiada dużą, czytelną czcionkę,
 3. posiada wyróżnienie odnośników.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-20. Data ostatniej aktualizacji oświadczenia: 2023-12-29. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Wieczorek, adres poczty elektronicznej e-mail: dyrekcja@bp.skoczow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 853 34 25. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

 

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 

Centrala Biblioteki Publicznej w Skoczowie przy ul. Mickiewicza 9.

 

 • Zarządcą budynku jest Miejskie Centrum Kultury "Integrator".
 • Główna siedziba biblioteki zlokalizowana jest na półpiętrze, na które można dostać się za pomocą windy.
 • Na poziomie niskiego parteru, do którego prowadzi pochylnia (możliwość przejazdu wózkiem), zlokalizowane jest wejście do windy.
 • Nad wejściami nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W bibliotece znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 • Zapewnia się możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego, w formie tzw. wideotłumacza, który znajduje się w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Skoczowie pod adresem Rynek 1. Usługa nie wymaga wcześniejszego umawiania się i jest darmowa.
 • W budynku znajdują się tyflotablice: przy wejściu głównym (zaraz po otwarciu drzwi, po prawej stronie) oraz przy wejściu dla osób niepełnosprawnych (zaraz po otwarciu drzwi, na ścianie po prawej stronie).
 • Na drzwiach prowadzących do poszczególnych pomieszczeń umieszczone są oznaczenia w języku brajla.

 

Filia nr 1 przy ul. Bielskiej 34 w Skoczowie

 

 • Zarządcą budynku jest Szkoła Podstawowa nr 3 w Skoczowie.
 • Do budynku prowadzą dwa wejścia, do których prowadzą schody.
 • Nad wejściami nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Budynek nie ma dostępu dla osób na wózkach.
 • W budynku nie ma windy.
 • W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Zapewnia się możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego, w formie tzw. wideotłumacza, który znajduje się w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Skoczowie pod adresem Rynek 1. Usługa nie wymaga wcześniejszego umawiania się i jest darmowa.

 

Filia nr 2 przy ul. Ks. H. Sobeckiego 8 w Pierśćcu

 

 • Zarządcą budynku jest Ochotnicza Straż Pożarna w Pierśćcu.
 • Wejście główne znajduje się na poziomie ulicy.
 • Do Filii prowadzą schody wewnątrz budynku.
 • Nad wejściem nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Filia nie ma dostępu dla osób na wózkach.
 • W budynku nie ma windy.
 • W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Zapewnia się możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego, w formie tzw. wideotłumacza, który znajduje się w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Skoczowie pod adresem Rynek 1. Usługa nie wymaga wcześniejszego umawiania się i jest darmowa.

 

 • Żaden budynek nie jest wyposażony w drzwi automatycznie otwierane. 
 • Osoby korzystające z pomocy psów asystujących mogą korzystać ze wszystkich naszych placówek.
 • Na chwilę obecną nie używamy żadnych komunikatów dźwiękowych, ale nasi pracownicy udzielą niezbędnej pomocy w przypadku ewakuacji. Informacje te znajdują się także na tyflotablicach.
 • Na chwilę obecną w żadnym budynku nie ma informacji przedstawionej w sposób głosowy. Informacji głosowej udzielamy telefonicznie.
 • Ze względów organizacyjnych nie posiadamy portierni ani punktu informacyjnego. Wszystkie informacje przekazywane są przy korzystaniu z powyższych rozwiązań.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Biblioteka Publiczna w Skoczowie

ul. Mickiewicza 9, 43-430 Skoczów,

tel.: +48 33 853 34 25

e-mail: biblioteka@bp.skoczow.pl

© 2020 Biblioteka Publiczna w Skoczowie