1. pl
 2. cs
Grafika prezentuje logo biblioteki.

§1

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w imprezach i wydarzeniach organizowanych przez Bibliotekę Publiczną w Skoczowie z siedzibą w Skoczowie przy ul. Mickiewicza 9, zwanej dalej Organizatorem oraz Filię nr 1 w Skoczowie przy ul. Bielskiej 34 i Filię nr 2 w Pierśćcu przy ul. Ks. H. Sobeckiego 8.

 2. Udział w imprezie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§2

 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  a) bibliotece – należy przez to rozumieć Bibliotekę Publiczną w Skoczowie wraz z filiami,
  b) regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin udziału w imprezach organizowanych przez Bibliotekę Publiczną w Skoczowie,
  c) organizatorze – należy przez to rozumieć Bibliotekę Publiczną w Skoczowie wraz z filiami,
  d) filiach biblioteki – należy przez to rozumieć Filię nr 1 w Skoczowie oraz Filię nr 2 w Pierśćcu,
  e) imprezie – należy przez to rozumieć wszelkie wydarzenia kulturalne organizowane lub współorganizowane przez bibliotekę, szczególnie: wykłady, prelekcje, szkolenia, zajęcia aktywizacyjne, spotkania autorskie, spotkania podróżnicze, gry miejskie, koncerty, kursy, zabawy, dyskoteki, zajęcia dla dzieci, odczyty bajek, teatrzyki, warsztaty i inne,
  f) uczestniku – należy przez to rozumieć osoby czynnie uczestniczące w w/w wydarzeniach.

 

§3

 1. Zgłoszenia uczestnictwa w imprezie należy dokonać w sposób podany w informacji o imprezie.

 2. Inne formy zgłoszeń możliwe są za uprzednim porozumieniem z organizatorem.

 3. Liczba uczestników imprezy jest ograniczona, a o wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia innych kryteriów kwalifikujących do udziału w imprezie, które zostaną podane w informacji o imprezie.

 

§4

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie imprez, składzie kadry dydaktycznej oraz do zmian terminów imprez.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku braku wystarczającej ilości uczestników oraz w innych przypadkach wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu.

 3. Informacja dotycząca odwołania imprezy przesyłana jest na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu (o ile został podany), a także na stronie internetowej organizatora oraz jego profilu w portalu społecznościowym Facebook.

 

§5

 1. Imprezy organizowane przez Bibliotekę Publiczną w Skoczowie są bezpłatne.

 2. Biblioteka nie odpowiada za opłaty dotyczące uczestnictwa w imprezach organizowanych w pomieszczeniach biblioteki przez podmioty trzecie.


§6

 1. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez uczestnika zgody na zgodne z obowiązującym prawem, nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku za pomocą zdjęć lub nagrań filmowych z danej imprezy, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez organizatora, w tym w mediach społecznościowych, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez organizatora, w publikacjach organizatora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, w tym również w mediach internetowych i drukowanych, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.

 2. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) będą jednak przetwarzane przez organizatora w celach marketingowych oraz w celach komunikacji pomiędzy organizatorem a uczestnikiem na zasadach zgodnych z obowiązującym prawem.

 3. Poprzez przystąpienie do udziału w imprezie uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych.

 5. W szczególnych wypadkach uczestnicy otrzymają do podpisania osobne zgody na utrwalenie swojego wizerunku, zgodnie z z art. 32 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1). Zgodę za osobę niepełnoletnią podpisuje opiekun prawny.

 

§7

 1. Zabrania się uczestnikom rejestrowania dźwięku, fotografowania i filmowania imprez oraz rozpowszechniania materiałów dydaktycznych bez zgody organizatora.

 2. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie imprezy mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u uczestników lub osób trzecich w związku lub na skutek wykorzystania przez uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie imprezy, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

 

§8

 1. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie - stałe lub tymczasowe - zostaną opublikowane na stronie www.bp.skoczow.pl.

 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

REGULAMIN UDZIAŁU W IMPREZACH

ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W SKOCZOWIE

Biblioteka Publiczna w Skoczowie

ul. Mickiewicza 9, 43-430 Skoczów,

tel.: +48 33 853 34 25

e-mail: biblioteka@bp.skoczow.pl

© 2020 Biblioteka Publiczna w Skoczowie