§1

 1. Z wypożyczalni dla dorosłych centrali Biblioteki Publicznej w Skoczowie może korzystać każdy zainteresowany.

 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.

 3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:

 1. okazać dowód osobisty (osoby pełnoletnie).

 2. na karcie zapisu zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminów biblioteki.

 1. Za niepełnoletniego czytelnika (od 16 do 18 roku życia) odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni (poręczający).

 2. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o wszelkich zmianach danych osobowych.

 3. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z wypożyczalni.

 4. W wypożyczalni obowiązuje zakaz palenia tytoniu, wnoszenia posiłków i napojów oraz wprowadzania zwierząt.

 5. Dane osobowe czytelnika podlegają ścisłej ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

 

§2

 1. Wypożyczać można jednorazowo 5 woluminów. W wyjątkowych przypadkach bibliotekarz może wyrazić zgodę na wypożyczenie większej ilości woluminów.

 2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.

 3. Przed upływem tego czasu istnieje możliwość prolongaty wypożyczonych książek, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników. Prośba o prolongatę powinna być zgłaszana osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną najpóźniej w dniu upływu terminu zwrotu książek.

 4. Biblioteka może zażądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust. 2 i 3, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.

 5. Na prośbę czytelnika biblioteka może zarezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników. Zamówienie jest ważne 4 dni od dnia zwrotu książki. W momencie zwrotu książki przechodzi ona do pierwszej oczekującej osoby.

 6. Z księgozbioru podręcznego korzysta się tylko na miejscu.

 7. Książki wypożyczane oraz zwroty książek wypożyczonych czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza.

 8. Biblioteka, na prośbę czytelnika, udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, baz danych oraz wydawnictw informacyjnych.

 

§3

 1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w §2 ust. 2 i 3 biblioteka pobiera opłaty od woluminu za każdy dzień po terminie zwrotu. Wysokość opłaty reguluje cennik wprowadzony Zarządzeniem nr 9/2020 Dyrektora Biblioteki Publicznej w Skoczowie z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Publicznej w Skoczowie.

 2. Czytelnik, do którego biblioteka wysyła upomnienie w sprawie zwrotu książek, pokrywa koszty pisemnego upomnienia przesłanego listem zwykłym lub poleconym w wysokości określonej w cenniku.

 3. Jeżeli czytelnik, mimo upomnień wysłanych przez bibliotekę, odmawia zwrotu książki lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka może dochodzić swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 4. Z opłaty za przetrzymywanie książek są zwolnione osoby po 70. roku życia.

 

§4

 1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną. Powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem, a zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.

 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. W przypadku, gdy czytelnik jest niepełnoletni, za szkody odpowiada jego rodzic lub opiekun prawny. Wysokość odszkodowania ustala dyrektor biblioteki w zależności od aktualnej wartości książki na rynku i stopnia jej uszkodzenia. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie. Czytelnik może, za zgodą dyrektora biblioteki, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej inną książkę, nie mniejszej wartości oraz wydaną najpóźniej w poprzednim roku kalendarzowym, przydatną w księgozbiorze biblioteki.

 3. Stopień zużycia książki nie ma wpływu na zmniejszenie wysokości odszkodowania.

 

§5

Skargi i wnioski czytelnicy mogą kierować do dyrektora biblioteki.

 

§6

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.

 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG

WYPOŻYCZALNI DLA DOROSŁYCH CENTRALI BIBLIOTEKI

 1. pl
 2. cs
Grafika prezentuje logo biblioteki.

VEŘEJNÁ KNIHOVNA VE SKOČOVĚ

ul. Mickiewicza 9, 43-430 Skoczów,

tel.: +48 33 853 34 25

e-mail: biblioteka@bp.skoczow.pl

© 2020 Biblioteka Publiczna w Skoczowie