§1

 1. Z pracowni multimedialnej centrali Biblioteki Publicznej w Skoczowie, mieszczącej się w pomieszczeniu Czytelni książek i czasopism, mogą korzystać czytelnicy od 10 roku życia.

 2. W przypadku korzystania z pracowni przez dzieci młodsze niż 10 lat, wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, albo jego obecność w pracowni podczas trwania sesji.

 3. Czytelnik zamierzający korzystać z pracowni zobowiązany jest do okazania karty bibliotecznej.

 4. Korzystanie z pracowni, znajdującego się z niej sprzętu oraz Internetu jest bezpłatne, z zastrzeżeniem usług, o których mowa w art. 5, w godzinach pracy centrali biblioteki – za wyjątkiem godzin, w których w pracowni odbywają się zajęcia, lekcje, warsztaty lub spotkania.

 5. Czytelnik ponosi koszty wydruku komputerowego, skanowania oraz ksero w wysokości określonej w cenniku stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 9/2020 Dyrektora Biblioteki Publicznej w Skoczowie z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Publicznej w Skoczowie.

 6. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z pracowni.

 7. Dane osobowe czytelnika podlegają ścisłej ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

 

§2

 1. Czytelnik korzysta z komputera i sprzętu wskazanego przez bibliotekarza. W przypadku, gdy wszystkie komputery są zajęte, należy poczekać na swoją kolej.

 2. Bibliotekarz, na życzenie czytelnika i w miarę możliwości, udziela instrukcji wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu. Poszukiwania prowadzi samodzielnie czytelnik.

 3. Internet w bibliotece przeznaczony jest priorytetowo do celów informacyjno-edukacyjnych.

 4. Indywidualna sesja może trwać maksymalnie 1 godzinę. Istnieje możliwość jej przedłużenia, o ile nie będzie innych czytelników oczekujących na dostęp do komputera.

 

§3

 1. Czytelnik ma prawo do:
  a) korzystania z Internetu,
  b) pracy z programami zainstalowanymi na stanowiskach komputerowych,
  c) zapisywania wyników poszukiwań wyłącznie na własnych nośnikach,
  d) korzystania na miejscu z wydawnictw multimedialnych dostępnych w bibliotece,

  e) kopiowania części danych w formie wydruku, o ile nie jest to sprzeczne z prawem autorskim i przy zastrzeżeniu §1 art. 5 regulaminu.

 2. Czytelnik ma obowiązek dbania o powierzony mu sprzęt.

 3. Po zakończeniu pracy z komputerem, czytelnik zobowiązany jest zostawić go w konfiguracji zastanej.

 4. Po zakończeniu korzystania z pozostałego sprzętu znajdującego się w pracowni, czytelnik jest zobowiązany zwrócić go bibliotekarzowi w stanie zastanym.

 5. Bibliotekarz ma prawo kontrolować:
  a) strony internetowe przeglądane przez czytelnika,
  b) czynności wykonywane przez czytelnika na komputerze,
  c) sposób korzystania z pozostałego sprzętu znajdującego się w pracowni.

 6. Czytelnikowi zabrania się:
  a) podejmowania wszelkich działań powodujących dewastację lub uszkodzenie komputera lub sprzętu znajdującego się w pracowni,
  b) przeglądania w Internecie treści pornograficznych, propagujących przemoc i treści obraźliwe lub treści zabronionych prawem,
  c) wykorzystywania komputera lub sprzętu znajdującego się w pracowni do czynności niezgodnych z prawem,
  d) samowolnego instalowania na komputerach biblioteki jakiegokolwiek oprogramowania,
  e) wprowadzania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych komputerów oraz pozostałego sprzętu znajdującego się w bibliotece,
  f) przyłączania, odłączania lub przełączania urządzeń w zestawach komputerowych bez wiedzy i zgody bibliotekarza (np. klawiatura, mysz, monitor),
  g) łamania zabezpieczeń systemu,
  h) samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania, urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych lub pozostałego sprzętu znajdującego się w pracowni,
  i) samowolnego wynoszenia sprzętu znajdującego się w pracowni poza teren biblioteki.

 7. Czytelnik ma obowiązek poinformować bibliotekarza o wszelkich uszkodzeniach sprzętu i systemu w momencie ich zauważenia.

 8. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu będącego na stanie pracowni odpowiada czytelnik. W przypadku, gdy czytelnik jest niepełnoletni, za szkody odpowiada jego rodzic lub opiekun prawny. Wysokość odszkodowania ustala dyrektor biblioteki w zależności od rodzaju szkody oraz aktualnej wartości rynkowej uszkodzonego sprzętu lub wartości naprawy.

 9. Stopień zużycia sprzętu znajdującego się w pracowni nie ma wpływu na zmniejszenie wysokości odszkodowania.

 10. W przypadku, gdy czytelnik odmawia uregulowania kwoty za wynikłą z jego winy szkodę, biblioteka może dochodzić swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa, w tym na drodze sądowej.

 11. W pracowni obowiązuje zakaz palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania posiłków oraz napojów, a także wprowadzania zwierząt.

 

§4

Skargi i wnioski czytelnicy mogą kierować do dyrektora biblioteki.

 

§5

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z biblioteki, w tym również pracowni multimedialnej. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.

 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRACOWNI MULTIMEDIALNEJ

CENTRALI BIBLIOTEKI

 1. pl
 2. cs
Grafika prezentuje logo biblioteki.

VEŘEJNÁ KNIHOVNA VE SKOČOVĚ

ul. Mickiewicza 9, 43-430 Skoczów,

tel.: +48 33 853 34 25

e-mail: biblioteka@bp.skoczow.pl

© 2020 Biblioteka Publiczna w Skoczowie