Zdjęcie przedstawia gości Gali Jubileuszowej zorganizowanej z okazji 70-lecia biblioteki.
Zdjęcie przedstawia włodarzy i radnych Skoczowa oraz załogę biblioteki podczas otwarcia Wypożyczalni dla dorosłych po remoncie.

Současně je Veřejná knihovna ve Skočově nejdůležitějším střediskem čtenářské kultury v obci Skočov. Slouží čtenářům ze Skočova a z deseti obcí kolem města. Kromě plnění základních cílů, kterými jsou podle jejího statutu mj. šíření a propagace čtení u místní společnosti a shromažďování a půjčování knížek, má knihovna také širokou nabídku kulturních akcí a aktivit, jako třeba: autorská čtení, dílny pro děti, mládež a dospělé a řadu dalších – cestovatelské přednášky, koncerty atd. Instituce také organizuje soutěže pro členy knihovny, městské hry, knižní bazary a úspěšné realizuje edukační a kulturní projekty, financované z dotací a mezinárodních prostředků. Tímto způsobem se knihovna zapojuje do kulturního života obce Skočov. Pravidelně spolupracuje s jinými kulturními institucemi v obci a edukačními středisky a spolky, mj. se Sdružením milovníků Skočova, Městským klubem Polského turistického a vlastivědného sdružení (pol. PTTK) ve Skočově, se Skočovskou univerzitou Třetího věku nebo Rybářským spolkem „Žabí kraj“, a také s jinými tuzemskými a zahraničními knihovnami – např. s Regionální knihovnou v Karviné, se kterou v roce 2018 realizovala společný přeshraniční projekt.

 

*   *   *

 

VEDOUCÍ A ŘEDITELÉ VEŘEJNÉ KNIHOVNY VE SKOČOVĚ

 

  • 1949-1969 - Jan Czyż
  • 1969-1991 - Helena Kubala
  • 1991-2016 - Alicja Heller
  • 2016-nadal - mgr. Marcin Wieczorek

Rok 2019 byl pro knihovnu také jubilejním rokem, v němž instituce oslavila své 70. výročí. Při této příležitosti se všechny události, které se v zařízení konaly, týkaly výročí. Nejvýznamnější akcí bylo slavnostní jubileum, které se konalo 30. května a které se zúčastnilo mnoho hostů - včetně: obecních a poviátních úřadů, radních městské rady ve Skoczově, zástupců Slezské knihovny v Katovicích, knihoven Těšínského poviatu a přátelských institucí a sdružení.

Rok 2019 byl pro knihovnu ve Skoczově rokem třetí a poslední etapy modernizace zařízení. Jeho nejdůležitější částí byla celková rekonstrukce půjčovny pro dospělé. Mimo jiné v místnosti modernizovány byly police knihovny, díky nimž byl rozšířen prostor pro knihy, použito linolea na podlaze nahrazeno dlaždicemi, instalováno moderní, energeticky úsporné LED osvětlení a změněna barva stěn. Výpůjční místnost také získala nové vybavení, včetně nového pultu knihovny a polic pro audioknihy. Dále byla osvěžena chodba vedoucí do knihovny, společenské místnosti a kanceláře, v níž je umístěno Oddělení sběru a studia. V rámci modernizace byl také aktualizován program knihovny „Mateusz“ a modernizován online katalog knih, díky kterému bude možné v roce 2020 zavést možnost půjčování knih pomocí QR kódů umístěných například v mobilních telefonech.

Zdjęcie przedstawia wnętrze Czytelni książek i czasopism po modernizacji przeprowadzonej w 2018 r.

NA PRAHU 70. VÝROČÍ...

 

Pro skočovskou knihovnu byl letopočet 2017 průlomovým rokem. V lednu byl na pozici ředitele Veřejné knihovny ve Skočově povolán Marcin Wieczorek. Pod jeho vedením byl připraven a uskutečněn plán modernizace. Jeho hlavním cílem byla zejména změna image knihovny a její transformace do moderní a pro čtenáře přátelské instituce.

 

V rámci první etapy modernizace došlo k řadě vnitřních změn: k uspořádaní provozní a personální dokumentace, k modernizaci a rozšíření technologického a informačního zázemí, přesunu účetní, mzdové a personální správy do Městské správy edukace, plnící funkci Centra společných služeb, a také k plné digitalizaci půjčovného systému. Díky tomu každý člen knihovny s přístupem k internetu může kdykoliv prostřednictvím webové stránky knihovny prohlížet katalog knížek nebo se podívat na svůj čtenářský účet a rezervovat si například knihu nebo prodloužit dobu jejího půjčení. Bylo také zavedeno mnoho usnadnění a možností pro čtenáře, ze kterých mimo jiné zmiňujeme: prodloužení otevírací doby centrály o 12 hodin, instalace přebalovacího pultu pro kojence a výdejníku vody – užitečného zejména pro děti a starší osoby během letního vedra – optimalizace prostorů knihovny, rozšíření nabídky audioknih, významné rozšíření kulturní činnosti, založení nových kroužků a dílniček pro děti a také zahájení akce výměny knih v centrále a na pobočkách. Další činností provedenou během první etapy modernizace, která stojí za zmínku, je projekt a provedení nové vizuální identifikace knihovny (logo, nový design webových stránek, čitelné informační cedule, identifikační průkaz zaměstnanců atd.) a značné rozšíření promočních aktivit knihovny, díky kterým se knihovna mnohem častěji prezentuje v lokálních a regionálních mediích a na sociálních sítích. Výsledkem těchto opatření je fakt, že koncem roku 2017 výrazně narostly všechny statistické údaje ve srovnání s rokem 2016, mj. celkový počet návštěv stoupl o 41%, účast v akcích organizovaných Knihovnou pro dospělé o 198% a účast v akcích organizovaných Oddělením pro děti a mládež o 213%.

 

Druhá etapa modernizace byla provedena na začátku roku 2018 a zahrnovala především rekonstrukci a revitalizaci většiny prostorů knihovny v centrálním sídle. Opraveno bylo Oddělení pro děti a mládež, Dětský koutek, Čítárna knížek a časopisů a hlavní chodba (fotografie z této etapy modernizace si můžete prohlídnout ZDE). V plánu je třetí etapa, která bude zahrnovat hlavně generální rekonstrukci Knihovny pro dospělé, provedení dalších usnadnění pro čtenáře, včetně optimalizace a modernizace online katalogu knihovny, a také přípravu multimediální studovny.

Zdjęcie przedstawia budynek przy ul. Mickiewicza 9 w Skoczowie, w którym obecnie mieści się biblioteka.
Zdjęcie przedstawia załogę biblioteki w roku 2019.
Zdjęcie przedstawia jedno ze spotkań autorskich w czasie, gdy biblioteką kierowała Helena Kubala.

V listopadu 2010 došlo k dalšímu přestěhování knihovny, která získala nové sídlo v rekonstruované budově, v přízemí historického činžovního domu na ulici Mickiewicza 9, kde funguje dodnes. Kromě už fungující Knihovny pro dospělé, Oddělení pro děti a mládež a Oddělení shromažďování a zpracování sbírek, byl otevřený Dětský koutek pro nejmladší návštěvníky knihovny. Ačkoliv nakonec bylo rozhodnuto o zrušení míst výpůjčky a vrácení knížek , skoro od začátku fungování skočovské knihovny byly její nedílnou součástí pobočky, které nabízely čtenářům nejen velký výběr knížek, ale také mnoho zajímavých kulturních akcí, zaměřených především na nejmladší obyvatele obce. Dnes knihovna provozuje dvě takové pobočky. Pobočka č. 1 sídlí na ulici Bielska 34 ve Skočově, kam se přestěhovala v roce 2016 z ulice Sportowa. Sídlo pobočky č. 2 je v budově dobrovolného hasičského sboru v obci Pierściec na ulici Ks. H. Sobeckiego 8.

KNIHOVNICKÉ TRADICE MĚSTA SKOČOVA

 

Tradici zakládání knihoven a čítáren ve Skočově lze datovat již rokem 1871, kdy po vzoru těšínské Lidové čítárny založené o 10 let dříve byla otevřena Polská katolická čítárna. V prvních letech svého působení měla čítárna 42 stálých čtenářů a sbírku obsahující 1349 polských a 457 německých knih. V činnosti knihovny pokračovala a doplňovala ji knihovna Klubu Polské edukační společnosti (Koło Macierzy Szkolnej) založená v roce 1922 Janem Żebrokem, tehdejším ředitelem Lidové a oblastní školy ve Skočově. Mezi řady jejích knihovníků patřili takové osobnosti jako třeba Gustaw Morcinek nebo Paweł Pszczółka. V tehdejší době fungovalo ještě několik dalších knihoven, provozovaných mezi jinými při náboženských společnostech a školách, a celkem knihovní fondy obsahovaly 10 450 knih a svazků. Byl to obrovský počet, když zohledníme fakt, že Skočov byl poměrné malé město.

 

Podobně jako mnoho jiných projektů v celé zemi, zvlášť v oblasti kultury a edukace, činnost skočovských knihoven přerušila 2. světová válka. Instituce byla uzavřena a velká část knihovního fondu byla zničena nebo navždy ztracena. Avšak část knih se podařilo zachránit díky obětavosti obyvatel Skočova a knihovníků, kteří často riskovali svůj život a schovávali knihy v tajnosti na bezpečných místech a v soukromých domech.

 

Po skončení války a odchodu okupační armády činovníci Kulturního domu, vedeni jeho tehdejším ředitelem, Antonim Poćwierzem, zorganizovali sbírku, během které získali kolem 500 knih. Díky tomu už rok po válce mohla být ve Skočově otevřena první poválečná knihovna s konečným počtem cca 1500 svazků. Jejím ředitelem se stal Jan Madzia.

 

ZAČÁTKY VEŘEJNÉ KNIHOVNY VE SKOČOVĚ

 

Mezi lety 1946-1948 přestěhovali knihovní fond z ulice Mickiewicza 10 na ulici Rynek 20. Následně pak v roce 1949, v souvislosti se založením Městské veřejné knihovny, byli knihy přestěhovány do prvního sídla nové knihovny na ulici Rynek 18 – a toto datum se považuje za začátek činnosti Veřejné knihovny ve Skočově. Jejím prvním ředitelem se stal místní činitel v oblasti sociálního a kulturního života, Jan Czyż, který ji spravoval až do své smrti v roce 1969. Jeho nástupkyní se stala Helena Kubala.

 

Knihovna, která se v roce 1973 přejmenovala na Veřejnou knihovnu města a obce, se potýkala s mnoha potížemi, z kterých nejpalčivější problém byl omezený prostor. V poměrně krátkém čase totiž došlo k tomu, že původních 65 metrů čtverečních, které bylo určeno pro potřeby knihovny o dvacet let dříve, už nestačilo pro potřeby dynamicky se rozvíjející instituce. Proto také v roce 1974 začali snahy o postavení samostatné budovy určené pouze pro knihovnu. Bohužel, veškeré tyto snahy byly marné. Teprve v roce 1979 se podařilo získat nové sídlo na ulici Mickiewicza 17, a slavnostní otevření rekonstruované knihovny proběhlo 28. března 1979. Díky významně většímu prostoru bylo možné zřídit samostatné Dětské oddělení s čítárnou, Knihovnu a čítárnu pro dospělé, místnost určenou pro zpracování knih a také kancelář ředitele a sociální zázemí. Součástí knihovny byly také pobočky a místa pro výpůjčku nebo vracení knih, a knihovnické služby byly rozšířeny o možnost půjčit si také noviny a časopisy. Instituce prováděla také rozsáhlou edukační a kulturní činnost. Například byla organizovaná autorská čtení, různé expozice, knihovnické hodiny a soutěže. Jedna z knihovnic, Romana Biegun, v roce 1980 založila Loutkové divadlo „Minibudek“.

HISTORIE KNIHOVNY

  1. pl
  2. cs
Grafika prezentuje logo biblioteki.

VEŘEJNÁ KNIHOVNA VE SKOČOVĚ

ul. Mickiewicza 9, 43-430 Skoczów,

tel.: +48 33 853 34 25

e-mail: biblioteka@bp.skoczow.pl

© 2020 Biblioteka Publiczna w Skoczowie