Regulamin korzystania z wypożyczalni Filii nr 2

§ 1
Ogólne zasady korzystania

 1. Z Biblioteki może korzystać każdy zainteresowany.
 2. Korzystania z Biblioteki jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający powinien:
  a) okazać dowód osobisty (osoby pełnoletnie), legitymacje szkolną (osoby niepełnoletnie),
  b) na karcie zapisu zobowiązać się podpisem do przestrzegania Regulaminu oraz wyrazić zgodę na wykorzystanie danych osobowych w celach statystycznych oraz w sprawach związanych z realizacja podstawowych zadań bibliotecznych wynikających z przepisów prawa,
  c) potwierdzić własnoręcznym podpisem prawdziwość danych (szczególnie adresowych) oraz świadomość konsekwencji jakie wynikają z ary 66 § 1 Kodeksu Wykroczeń w przypadku potwierdzenia nieprawdy.
 4. Za niepełnoletniego czytelnika (do 15 roku życia) odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni. W przypadku chęci korzystania przez niepełnoletniego czytelnika ze zbiorów dla dorosłych niezbędne jest okazanie pisemnej zgody rodziców.
 5. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o wszelkich zmianach danych osobowych.
 6. Dane osobowe czytelnika podlegają ścisłej ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.
 7. W czasie gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z Biblioteki.

§2
Zasady korzystania ze zbiorów

 1. Wypożyczać można jednorazowo 5 książek.
 2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.
 3. Po upływie tego czasu istnieje możliwość prolongaty wypożyczonych materiałów bibliotecznych, jeśli nie są one zarezerwowane przez innych czytelników. Prośba o prolongatę powinna być zgłaszana osobiście, telefonicznie, najpóźniej w dniu upływu terminu ich zwrotu.
 4. Biblioteka może zażądać zwrotu materiałów bibliotecznych przed terminem ustalonym w pkt. 2 i 3, jeśli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 5. Na prośbę czytelnika można zarezerwować książki.
 6. Rezerwacja jest ważna 5 dni roboczych.

§3
Przetrzymywanie materiałów bibliotecznych

 1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w §2 pkt.2 biblioteka pobiera opłaty od woluminu książki za każdy dzień po terminie zwrotu. Wysokość opłaty reguluje cennik.
 2. Czytelnik do którego Biblioteka wysyła upomnienie w sprawie zwrotu materiałów bibliotecznych pokrywa koszty pisemnego upomnienia przesłanego listem zwykłym lub poleconym.
 3. Jeśli czytelnik mimo upomnień wysłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu książki i uiszczenia należytych opłat, Biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§4
Poszanowanie i zabezpieczenie materiałów bibliotecznych

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania materiałów bibliotecznych. Powinien zwrócić uwagę na ich stan przed wypożyczeniem a zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala kierownik Biblioteki w zależności od aktualnej wartości książki na rynku i stopnia ich uszkodzenia. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie. Czytelnik może dostarczyć zamiast zgubionych lub zniszczonych materiałów bibliotecznych, inna książkę nie mniejszej wartości, przydatne w zbiorach Biblioteki.

§5
Skargi i wnioski

 1. Skargi i wnioski czytelnicy mogą zgłaszać dyrektorowi Biblioteki.

§6
Przypisy końcowe

 1. Czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i stosowania się do zawartych w nich postanowień.
 2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki.
 3. Decyzje w tej sprawie podejmuje dyrektor Biblioteki.