Regulamin korzystania z wypożyczalni Filii nr 1

§ 1
Ogólne zasady korzystania

 1. Z wypożyczalni może korzystać każdy zainteresowany.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
  a) okazać dowód osobisty (osoby pełnoletnie) bądź legitymację szkolną.
  b) na karcie zapisu zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
 4. Za niepełnoletniego czytelnika (do 18 lat) odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni (poręczający).
 5. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o wszelkich zmianach danych osobowych.
 6. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z wypożyczalni.
 7. W wypożyczalni obowiązuje zakaz palenia tytoniu, wnoszenia posiłków i napojów, wprowadzania zwierząt oraz korzystania z telefonów komórkowych.
 8. Dane osobowe Czytelnika podlegają ścisłej ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.

§ 2
Zasady korzystania ze zbiorów

 1. Wypożyczać można jednorazowo 5 woluminów. W wyjątkowych przypadkach bibliotekarz może wyrazić zgodę na wypożyczenie większej ilości woluminów.
 2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.
 3. Po upływie tego czasu istnieje możliwość prolongaty wypożyczonych książek, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników. Prośba o prolongatę powinna być zgłaszana osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną najpóźniej w dniu upływu terminu zwrotu książek.
 4. Biblioteka może zażądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust. 2 i 3, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 5. Na prośbę czytelnika Biblioteka może zarezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników. Zamówienie jest ważne 7 dni od dnia zwrotu książki. W momencie zwrotu książki przechodzi ona do pierwszej oczekującej osoby.
 6. W razie braku książki, czytelnik może otrzymać informacje, w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana przez niego pozycja.
 7. Z księgozbioru podręcznego korzysta się tylko na miejscu.
 8. Książki wypożyczane oraz zwroty książek wypożyczonych czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza.
 9. Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, baz danych, wydawnictw informacyjnych.

§ 3
Przetrzymywanie książek

 1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w § 2 ust. 2 i 3 Biblioteka pobiera opłaty od woluminu za każdy dzień po terminie zwrotu. Wysokość opłaty reguluje cennik.
 2. Czytelnik, do którego Biblioteka wysyła upomnienie w sprawie zwrotu książek, pokrywa koszty pisemnego upomnienia przesłanego listem zwykłym lub poleconym w wysokości określonej w cenniku.
 3. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu książki lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 4
Poszanowanie i zabezpieczenie materiałów bibliotecznych

 1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem, zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala kierownik wypożyczalni, w zależności od aktualnej wartości książki na rynku i stopnia jej uszkodzenia. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie. Czytelnik może, za zgodą kierownika wypożyczalni, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej, inną książkę, nie mniejszej wartości oraz wydaną najpóźniej w poprzednim roku kalendarzowym, przydatną w księgozbiorze Biblioteki.
 3. Stopień zużycia książki nie ma wpływu na zmniejszenie wysokości odszkodowania.

§ 5
Skargi i wnioski

 1. Skargi i wnioski czytelnicy mogą kierować do dyrektora Biblioteki.

§ 6
Przepisy końcowe

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki.
 2. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor Biblioteki.