Regulamin korzystania z czytelni

§ 1
Ogólne zasady korzystania

 1. Z Czytelni może korzystać każdy zainteresowany.
 2. Korzystanie z Czytelni jest bezpłatne.
 3. Czytelnik zobowiązany jest wpisać się do zeszytu obecności.
 4. Wierzchnie okrycie, teczkę lub torbę należy pozostawić w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.
 5. Miejsca w Czytelni zajmuje się dowolnie.
 6. W Czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków i napojów, wprowadzania zwierząt oraz korzystania z telefonów komórkowych.
 7. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z Czytelni.

§ 2
Zasady korzystania ze zbiorów

 1. W Czytelni korzystać można z księgozbioru podręcznego, z innych zbiorów Biblioteki oraz z książek sprowadzonych w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych, a także z własnych materiałów.
 2. Zbiory Czytelni udostępniane są na miejscu.
 3. Przyniesione ze sobą książki czytelnik zobowiązany jest zgłosić u dyżurującego bibliotekarza.
 4. Z księgozbioru Czytelni korzysta się za pośrednictwem bibliotekarza.
 5. Z czasopism bieżących czytelnik korzysta bez pośrednictwa bibliotekarza, zobowiązany jest jednak do zgłaszania czytanych tytułów.
 6. Jeżeli czytelnik zamierza w następnych dniach korzystać z książki dostarczonej spoza księgozbioru podręcznego, bibliotekarz może ją zatrzymać w Czytelni do dyspozycji czytelnika.
 7. Zamówione przez czytelnika materiały biblioteczne rezerwuje się w Czytelni na okres jednego tygodnia. Po tym terminie niewykorzystane egzemplarze są odkładane na półkę.
 8. Na prośbę czytelnika rezerwuje się książki, z których chwilowo korzysta ktoś inny.
 9. Wynoszenie materiałów bibliotecznych bez zgody bibliotekarza jest zabronione.
 10. Przed opuszczeniem Czytelni czytelnik zwraca książki i czasopisma.
 11. Bibliotekarz udziela informacji dotyczących zbiorów, doboru literatury na interesujący czytelnika temat, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów  znajdujących się w Bibliotece.
 12. Czytelnik może wypożyczać na okres dwóch tygodni czasopisma oraz płyty CD-ROM i DVD stanowiące dodatek do czasopism (do 5 egzemplarzy). Bieżących czasopism, a także tygodników i dzienników, nie wypożycza się na zewnątrz.
 13. Ze zbiorów Biblioteki wykonuje się odpłatnie kopie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wysokość opłat reguluje cennik usług bibliotecznych.

§ 3
Poszanowanie i zabezpieczenie materiałów bibliotecznych

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów i sprzętu znajdujących się w Czytelni. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za uszkodzone zbiory czytelnik uiszcza odszkodowanie, którego wysokość określa Bibliotekarz.

§ 4
Skargi i wnioski

 1. Skargi i wnioski czytelnik może wpisywać do Książki skarg i wniosków, znajdującej się w Bibliotece.

§ 5
Przepisy końcowe

 1. Czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania do zawartych w nim postanowień.
 2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Czytelni.
 3. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor Biblioteki.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10 marca 2016 r.